SKI KLUB Dobruška, o.p.s.
SKI KLUB Dobruška, o.p.s.

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky účasti ve Veřejné lyžařské škole Dobruška, z.s.


 1. Smluvní vztah
  Pořadatelem Veřejné lyžařské školy (dále jen „VLŠ“) je Veřejná lyžařská škola Dobruška, z.s., Bačetín 122, 518 01 Dobruška, IČ: 05648408. VLŠ zajišťuje zájemcům výcvik lyžování a snowboardingu na základě písemné smlouvy, za kterou jsou považovány následující dokumenty:
  - řádně vyplněná přihláška podaná elektronicky prostřednictvím aplikace na webových stránkách www.skidobruska.cz;
  - řádně vyplněná písemná přihláška doručená na adresu VLŠ
  - objednávka právnické osoby, která obsahuje IČO, adresu, razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem organizace. Písemná smlouva vstupuje v platnost okamžikem, kdy je celá částka za výcvik ve VLŠ připsána na účet VLŠ. Účastníci jsou do VLŠ zapsáni v pořadí došlých plateb. V případě zájmu přesahujícím kapacitu VLŠ mohou být účastníci z VLŠ vyřazeni, v tomto případě je zaplacená částka za výcvik ve VLŠ vrácena účastníkovi VLŠ v plné výši. Do VLŠ mohou být přihlášeny osoby starší 6 let (které již zahájily školní docházku), u nezletilých osob přihlášku podává jejich zákonný zástupce. Účastník VLŠ (jeho zákonný zástupce) odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených na přihlášce.
 2. Cena a platební podmínky
  Cena za lyžařský výcvik ve VLŠ je sjednána dohodou mezi Veřejnou lyžařskou školou Dobruška, z.s. a jejím účastníkem (jeho zákonným zástupcem). Cena za výcvik ve VLŠ se stanovuje vždy na následující ročník a je vyhlašována ke dni zahájení přihlášek. V ceně je zahrnuto:
  - doprava autobusem na místo výcviku, zpravidla z Dobrušky do areálu SKI KLUBu Dobruška, o.p.s. pod Masarykovou chatou na Šerlichu a zpět
  - výcvik školenými instruktory a cvičiteli
  - použití lyžařských vleků v areálu SKI KLUBu Dobruška, o.p.s.
  - občerstvení (čaj) ve vytápěném objektu Výuka probíhá v období prosinec – březen (následujícího kalendářního roku) o sobotách (případně i nedělích) v areálu SKI KLUBu Dobruška pod Masarykovou chatou na Šerlichu.
 3. Povinnosti účastníků VLŠ
  Účastníci VLŠ (jejich zákonní zástupci) odpovídají za to, že jsou ve zdravotním stavu odpovídajícím náročnosti výcviku, dále odpovídají za to, že mají vhodnou výstroj, vybavení a seřízené bezpečnostní vázání. Důrazně doporučujeme používání lyžařské helmy. Pro účast v družstvu Freestylového lyžování je helma povinná.
  Na přihlášce musí být uvedena všechna zdravotní omezení i jiná důležitá sdělení o účastníkovi. Za škody způsobené zatajením nebo neuvedením těchto skutečností nepřejímá pořadatel VLŠ odpovědnost. Současně před každým kurzem VLŠ jsou účastníci (jejich zákonní zástupci) povinni zhodnotit zdravotní stav účastníka kurzu a v případě podezření na onemocnění účast z kurzu VLŠ po dobu onemocnění odvolat.
  Zástupci VLŠ si vyhrazují právo vyloučit účastníka z kurzu z vážných důvodů (opakované porušení kázně, ohrožování bezpečnosti výcviku, fyzická nezpůsobilost či nevhodnost výstroje) bez nároku na vrácení zaplacené částky za výcvik ve VLŠ. Dále je účastník VLŠ povinen zaplatit všechny škody vzniklé jeho vyloučením z kurzu VLŠ.
 4. Členství ve Svazu lyžařů České republiky
  Účastník VLŠ (jeho zákonný zástupce) uděluje souhlas Veřejné lyžařské škole Dobruška, z.s. k provedení všech nezbytných úkonů souvisejících s podáním přihlášky účastníka VLŠ za člena Svazu lyžařů České republiky. Poplatek za členství (300,- Kč) je obsažen v kurzovném. Vzhledem k tomu, že poplatek za členství musí být uhrazen do 31.12.2023 na rok 2024, v případě vrácení kurzovného po tomto datu bude vrácená částka snížena o 300,- Kč.
 5. Zpracování a ochrana osobních údajů
  Souhlas lze vyjádřit uvedením pojmu „Ano“. Níže uvádíme informaci o nutnosti zpracování výše uvedených dat, pro osoby osoby mladší 16 let a dalších záležitostech pro ochranu osobních dat. Souhlas se zpracováním obrazových záznamů se potvzruje či zamítá samostně. Tento souhlas uděluje VLŠ jako správci přihlašující se osoba nebo její zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým soulasem udělujete VLŠ jako správci (správci osobních údajů) svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. VLŠ bude využívat výše uvedená data v přihlášce od termínu jejího doručení do ukončení předmětné akce.
  Data budou využívána k těmto účelům zpracování:
  Příjmení, jméno, datum narození - pro vystavení dokladů o vzdělání, osvědčení či průkazů, vedení databáze a případné vystavení duplikátu dokladů o vzdělání (v případě ztráty, znehodnocení a dalších důvodů). Telefonní a e-mailový kontakt - pro dostatečně rychlou a účinnou komunikaci v nejrůznějších situacích přípravy a průběhu předmětné akce a doručování informací o akcích VLŠ. Adresa bydliště nebo fakturační údaje vysílající organizace - pro vystavení daňového dokladu, pro korespondenci a doručování dokladu o vzdělání. Příjmení, jméno, datum narození – pro vedení prezenčních listin předmětné akce, které jsou součástí dokumentace dokladů o vzdělání – prezenční listiny vedou lektoři a organizátoři akce Veškerá výše uvedená data v přihlášce - pro předání Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, v případě povinností, které vyplývají z podmínek a povinností VLŠ k MŠMT (VLŠ - vzdělávací zařízení je držitel akreditací a autorizací vzdělávacích programů MŠMT). Souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů v přihlášce za osobu mladší 16 let může udělit pouze zákonný zástupce. Platnost vašeho souhlasu lze kdykoliv ukončit prostřednictvím e-mailové zprávy na uvedenou e-mailovou adresu VLŠ s důsledkem výmazu z databáze instruktorů nebo absolventů organizovaných akcí, které neznamená zneplatnění dokladu o vzdělání, ale znemožňuje: vydání duplikátu dokladu o vzdělání (např. při jeho ztrátě nebo znehodnocení), uznat části nedokončeného vzdělávacího programu pro další vzdělávání a ověření platnosti třetí stranou s vaším souhlasem např. zaměstnavatelem. Další důsledky vyplývají z výše uvedených informací.V případě zakonné povinnosti VLŠ pro uchovávání konkrétních dat je souhlas neplatný. Pokud nesouhlasíte se zpracováním některých výše uvedených údajů nebo účelem zpracování, tak to prosím uveďte do přihlášky nebo e-mailové zprávy na uvedenou e-mailovou adresu VLŠ.
  Poučení Subjektu údajů:
  VLŠ tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
  a) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek
  b) VLŠ jako správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  c) Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce či jeho partnerů, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.
 6. Storno podmínky
  Vzhledem k tomu, že před zahájením výcviku ve VLŠ je nutné provést úkony k zajištění celého kurzu VLŠ, bude v případě odhlášení účastníků VLŠ po uzavření přihlášek účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč pro pokrytí nutných nákladů. V rámci výcviku ve VLŠ proběhne 7-8 zájezdů podle sněhových podmínek. Omlouvá se pouze dlouhodobá neúčast (5 absencí a více) ze závažných zdravotních důvodů, které je nutné prokázat potvrzením od lékaře. V těchto případech bude po skončení VLŠ účastníkovi (zákonnému zástupci) vrácena část zaplaceného kurzovného po odečtení nutných nákladů: 7 neúčastí – 3.880,- Kč, 6 neúčastí – 3.250,- Kč, 5 neúčastí – 2.425,- Kč. Výše uvedené storno poplatky jsou kalkulovány z kurzovného pro rok 2023/2024. Vrácená část kurzovného bude odeslána zpět na bankovní účet, ze kterého přišla úhrada kurzovného.
 7. Pojištění
  V ceně kurzu a ostatních služeb VLŠ není zahrnuto samostatné úrazové pojištění účastníku VLŠ. Účastníci VLŠ jsou pojištěni z titulu členství ve Svazu lyžařů České republiky pro pojistné události během výcviku ve VLŠ (viz čl.4). Dále jsou pojištěni v rámci všeobecných pojišťovacích podmínek dopravce pouze pro případy zaviněné dopravcem, po dobu přepravy veřejným dopravcem z místa odjezdu do cílové stanice a zpět.
 8. Závěrečná ustanovení
  Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi účastníkem VLŠ (jeho zákonným zástupcem) a pořadatelem VLŠ Veřejnou lyžařskou školou Dobruška, z.s. Svým podpisem na přihlášce nebo odesláním elektronického formuláře účastník VLŠ (jeho zákonný zástupce) potvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.